Общи условия

Чл.1. Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница www.adpartners.bg  на АД Партнърс ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между АД Партнърс ЕООД (наричано за краткост име на сайта) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на име на сайта и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на АД Партнърс ЕООД е страницата www.adpartners.bg.

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на име на сайта чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на АД Партнърс ЕООД без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на АД Партнърс ЕООД и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, АД Партнърс ЕООД да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. име на сайта изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на www.adpartners.bg

Права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на АД Партнърс ЕООД, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на АД Партнърс ЕООД, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на АД Партнърс ЕООД, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. АД Партнърс ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. АД Партнърс ЕООД си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. АД Партнърс ЕООД не отговаря пред Потребителя за:

Ал.1. Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на АД Партнърс ЕООД и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. Неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. АД Партнърс ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на АД Партнърс ЕООД.

Чл.13. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването и функциалността на интернет страницата, чрез обаждане на телефонна посочен в секция контакти или чрез формата за запитвания.

Чл.14.АД Партнърс ЕООД запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Позвънете ни сега